Soms gaan dingen snel, dan weer traag

  • door Otto Treurniet
  • 12 jun, 2014

POLITIEKE MARKT 5 juni 2014 – De eerste vernieuwing van D66 lijkt alweer geschiedenis terwijl een eenvoudig ogende kwestie jarenlang blijkt te kunnen opspelen.

Vernieuwing? Of toch maar niet…

Op initiatief van D66 kregen we in Almere Raadsprincipes. Dat is een setje uitgangspunten of spelregels die de gewenste wijze van werken van de raadsfracties verwoorden. De bedoeling was dat niet alleen coalitiefracties, maar ook de oppositiefracties hieronder hun handtekening zouden zetten, zodat daarmee een soort gedragscode zou zijn geschapen die als een meetlat zou kunnen worden gebruikt bij het door de raad zelf evalueren van het werk van de raad.

Er is een paar keer over gesproken. Eerst om het idee zelf te bespreken, daarna om de tekst vast te stellen en op 5 juni ging het er dan om of de fracties dit nu gingen ondertekenen of niet. Als u dat gesprek terugluistert, denk ik dat u net als ik zult vaststellen dat de mooie woorden naar alle waarschijnlijkheid mooie woorden zullen blijven, en als ze al worden ondertekend. Overigens gebeurt dat slechts door ongeveer de helft van de raadsleden. PVV, SP en ook VVD zagen niet echt de meerwaarde van de Raadsprincipes.

Dat is een vernieuwing die al snel weer oud nieuws is.


Bonje in Buitenvaart

Glastuinbouw is wat er gebeurt in Buitenvaart. Grotendeels, dan. Als we de wethouder mogen geloven (je zou zeggen als er iets mag, is het dat) dan zijn er 51 bedrijven waarvan er 45 glastuinbouw bedrijven en 6 als caravanstalling opereren. En over dat caravanstallen gaat het naar het schijnt al jaren. Ook nu weer op de politieke markt van 5 juni.

Almere Partij / Ouderen Partij Almere (AP/OPA) wil dat het bestemmingsplan van Buitenvaart zodanig wordt aangepast dat er behalve caravans ook campers mogen worden gestald. Dat mag nu namelijk niet, er mogen alleen voertuigen zonder motor worden gestald. Dit omdat AP/OPA vindt dat de gemeente een zorgplicht heeft jegens de Almeerders die hun camper moeten stallen en omdat de stallingsbedrijven failliet zullen gaan als ze die campers er niet bij mogen doen.

Maar zorgplicht hoort bij een ander onderwerp en er is jaren geleden al afgesproken wat in Buitenvaart wel en niet kan, aldus wethouder Mark Pol (VVD):

1.Het is niet waar dat de gemeente een zorgplicht heeft in verband met camperstalling, al wil de gemeente natuurlijk best bedrijven ruimte gunnen om van die zorg een broodwinning te maken. Alleen niet in Buitenvaart;

2.Buitenvaart is tuinbouwgebied en dat moet zo blijven. Er is om een periode van moeizame tuinbouwmarkt te overbruggen besloten om caravanstalling toe te staan zolang dat tijdelijk was en in maximaal 8 hectare van de kassen.

3.Daarbij is meteen vastgesteld dat alleen motorloze voertuigen mochten worden gestald, omdat motorvoertuigen opslaan meer veiligheidsvoorzieningen vraagt. Zulke investeringen moeten natuurlijk worden terugverdiend en dan zal een bedrijf dus minder snel terugkeren naar de tuinbouw.    

Als dit waar is, dan is het begrijpelijk dat de argumenten van AP/OPA geen gehoor vinden. Eens kijken of we die oude afspraken inderdaad kunnen terugvinden in het digitale archief dat niet alleen de raadsleden, maar ook ons burgers ten dienste staat.

Ja hoor:

Brief aan de raad van 30 juni 2010  

Daarin lezen we:

Een uitzondering op groen en duurzaam ondernemerschap, waar wel medewerking aan kan worden verleend, is de ‘klassieke’ alternatieve invulling voor een kas: caravanstalling. Zowel ruimtelijk als in omvang worden aan een ontheffing voor caravanstalling wel beperkingen en voorwaarden verbonden.

Nu die beperkingen en voorwaarden nog:

Glastuinbouw Buitenvaart: Groen en duurzaam ondernemerschap, Afwegingskader (juni 2010)

Het gaat natuurlijk om deze passage:

Caravanstalling

Het stallen van caravans is geen groene activiteit. Het is een activiteit die eerder thuishoort op een regulier bedrijventerrein. De uitstraling van het gebied wordt niet ondersteund door stalling van caravans. De gemeente is daar om geen voorstander van caravanstalling in Buitenvaart. In Almere is echter wel sprake van een grote vraag naar stallingsruimte voor caravans. De potentiële stallinghouders in Buitenvaart geven aan dat er in Almere 7000 caravans zijn, en er 4000 plaatsen te kort zijn. Er is dan vraag naar 8 hectare stallingsruimte. De leegstaande kassen bieden de mogelijkheden voor ondernemers om over te schakelen op caravanstalling als alternatief voor de teelt van gewassen. Dit zijn argumenten om op beperkte schaal een uitzondering te maken, in afwachting van een definitieve visie voor het gebied. De gemeente stelt hierbij, juist omdat het een uitzondering betreft, wel nadrukkelijke randvoorwaarden:

·   Alleen inpandige stalling van caravans, uit het zicht vanaf de openbare weg door bijvoorbeeld een groene aankleding, is toegestaan;

·   Niet meer dan 8% (8 ha) van geheel netto bedrijfsgrond (ca 100 ha) in Buitenvaart mag gebruikt worden voor caravanstalling;

·   Het betreft alleen opslag van caravans als zijnde motorloos en zonder gasflessen e.d. Motoropslag of opslag van motorgestuurde voertuigen is niet toegestaan in het gebied Buitenvaart.


Share by: