Discriminatie

  • door Otto Treurniet
  • 14 mrt, 2016

Zag u de commercial van Promovendum al? De verzekeraar die hoger opgeleiden 20% korting biedt op de autoverzekering? Dat deed bij mij een alarmbel afgaan, waarna ik de dames en heren een mailtje stuurde.

Geachte dames/heren,

Onze grondwet zegt in artikel 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoe rijmt u dit met uw beleid om hoger opgeleiden 20% korting te geven?

Met vriendelijke groeten,
Otto Treurniet

Dat was op 28 september. De volgende dag kwam er antwoord:

Beste heer Treurniet,

Hartelijk dank voor uw bericht. In onderstaande reactie geef ik graag antwoord op uw vragen.

Hoger opgeleiden
Voor onze schadeverzekeringen richten wij ons inderdaad op hoger opgeleiden. Dit doen wij al sinds onze oprichting omdat we onze verzekerden een scherpe premie willen bieden gecombineerd met goede voorwaarden. We doen dit niet om te discrimineren.

Reclame Code Commissie
Wij hebben al eerder vragen gehad over dit onderwerp en ook is hiernaar onderzoek gedaan door diverse instanties. Een van deze instanties is de Reclame Code Commissie. Na uitgebreid onderzoek heeft de Commissie bepaald dat Promovendum met haar schadeverzekeringen niet in strijd handelt met het verbod op discriminatie. Een korte toelichting leest u in onderstaande quote uit het onderzoek:

“Naar het oordeel van de Commissie kan niet worden gezegd dat de bestreden uiting, waarin onder andere wordt getoond: “Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden”, in strijd is met voornoemde bepalingen omtrent het verbod op discriminatie. Het staat adverteerder vrij om zich met haar schadeverzekeringsproducten, en de reclame daarvoor, te richten op de door opleiding bepaalde doelgroep.”

Uiteraard zijn er genoeg verzekeraars die zich niet richten op hoger opgeleiden. Het staat iedereen vrij om zich daar te verzekeren.

Vriendelijke groet,
Anne Appels • afdeling Communicatie

Goed. Het mag dus van de Reclame Code Commissie. Het staat de adverteerder vrij te richten op de door opleiding bepaalde doelgroep. Prima, maar is het dan geen punt dat je daarmee in gelijke omstandigheden tegen mensen met een lage opleiding zegt: wegwezen? In haar laatste zin vergoelijkt Anne Appels dat met de vaststelling dat er voor laagopgeleiden genoeg andere verzekeraars zijn.

Nu ben ik geen jurist, maar ik zou denken dat als Promovendum een buslijn runde, we toch echt niet zouden accepteren als bij de deur zou worden gezegd: ‘Wat is uw opleiding? Vmbo? Sorry, dan kunt u niet mee. U moet een andere bus zoeken.’ Dat is toch gewoon apartheid, maar dan op grond van opleidingsgraad? Of niet soms?

Zelf probeer ik dit soort kwesties op te lossen door tot de verbeelding sprekende andere doelgroepen in te vullen. Dan krijg je bijvoorbeeld:
‘Promovendum, de verzekeraar voor blanken.’
‘Tuttut, hoho!’
‘Ja maar, er zijn ook verzekeraars voor zwarten, hoor.’
Vindt de Reclame Code Commissie dat ook goed? En belangrijker: betekent dit niet toch dat de grondwet met voeten getreden wordt door Promovendum? En dus ook door de Reclame Code Commissie?

Wie het weet mag het zeggen. Mijn overtuiging is dat hier wel degelijk sprake is van discriminatie. En Ik heb daarvoor bijval gezocht en gevonden in de top van de professionele juristerij. Dat bracht me tevens het wetsartikel dat hier van toepassing zou kunnen zijn. In het Wetboek van Strafrecht zegt artikel 137f het volgende:

Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat de wetgever zelf in elk geval niet aan discriminatie doet, en dat dus achter ‘Hij’ eigenlijk m/v moet worden gelezen. En dan kan de schade behoorlijk oplopen. Boetes van de tweede categorie, zo leert internet, dan spreken we over bedragen tussen € 406,- en € 4.050,-. Dat kun je dan vermenigvuldigen met het aantal Promovendum medewerkers dat bij de activiteiten rond die autoverzekering voor hoogopgeleiden betrokken is. Die verlenen immers stuk voor stuk steun aan de activiteiten. Plus de mensen van het reclamebureau die bij de betrokken reclame-uiting een rol hadden. En natuurlijk de mensen van de Reclame Code Commissie die, als de rechter artikel 137f toepasbaar vindt, ook medewerking hebben verleend aan de ‘op discriminatie van mensen gerichte activiteiten’ van Promovendum.

Promovendum heeft vast wel een hoog opgeleide in dienst die dat rekensommetje met succes kan maken. Waarna toch, denk ik, de enig juiste conclusie is: we stoppen subiet met deze bijzonder onsympathieke commercial.

Share by: